ضمن خدمت آموزگاران تربیت بدنی درآبیک برگزارگردید

Print This Post Print This Post
This page as PDF


امروزچهارشنبه۱۳شهریورماه۱۳۹۲دوره ضمن خدمت آموزگاران تربیت بدنی درپایه سوم به مدرسی آقای قورچی بیگی درسالن امام علی(ع)آبیک باهمکاری کارشناسی تربیت بدنی وسلامت برگزارگردید.


Print Friendly

نظرتان را بنویسید